آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون مـهر

بالاترین مرجع اندازه گیری و کالیبراسیون در ایران و خاورمیانه

2000

ارائه خدمات فنی

2500

ارائه خدمات آموزشی

4000

فروش و پشتیبانی

30

سال ها فعالیت مستمر


 
 
 

برخی از مراجع فروش و خدمات پس از فروش شرکت مهندسی مهر